Realfagstermer er et flerspråklig, begrepsbasert vokabular, der hvert begrep er identifisert ved en identifikator, og beskrevet med minst én foretrukket term på bokmål. I tillegg kan begreper ha foretrukne termer på andre språk og alternative termer (synonymer, akronymer, osv.). Vokabularet er nokså ungt, så det gjenstår fremdeles mye arbeid med utvikling og kvalitetssikring. Mer om vokabularet. Søk i vokabularet via Skosmos.

Status

Sist endret 13.11.2018 kl. 04. Datadump er tilgjengelig på data.ub.uio.no som Turtle | RDF/XML | Ntriples | MARC21

Inneholder 11991 begreper og 94333 termer, hvorav 32059 på nynorsk, 26824 på engelsk og 392 på latin.

 • 11003 innholdsbeskrivende emneord (43861 termer)
 • 856 steder (1986 termer)
 • 23 tidsbegreper, som f.eks. tidsperioder (76 termer)
 • 109 sjanger/form-beskrivelser (326 termer)
 • 0 bygde strenger (+ 0 virtuelle)
Verifiserte mappinger:
 • 2999 til Tekord
 • 3220 til Humord
 • 20465 til Dewey (DDC23)
 • 6 til Agrovoc
 • 8636 til Wikidata
Annet:
 • 508 definisjoner (skos:definition)
 • 199 noter (skos:editorialNote)
 • 1175 ‘se også’-henvisninger (skos:related)
 • 2492 begreper tatt ut av bruk (slettet) (owl:deprecated)

Eksempelbegrep

Begrepet <http://data.ub.uio.no/realfagstermer/c006839> er et eksempel på et godt utbygd begrep i Realfagstermer. Begrepet har til sammen sju termer, inkludert vitenskapelig navn på latin. Med skos:narrower er det angitt lenker til smalere begreper (strenger identifisert ved deres URIer), og med skos:exactMatch er det angitt mappinger til tilsvarende begreper i Tekord, Agrovoc og Dewey (DDC23). Med Turtle-syntaks ser begrepet slik ut:

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix mads: <http://www.loc.gov/mads/rdf/v1#> .
@prefix dcterms: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix realfagstermer: <http://data.ub.uio.no/realfagstermer/> .

realfagstermer:c006839 a mads:Topic,
    skos:Concept ;
  dcterms:created "2014-08-25"^^xsd:date ;
  dcterms:modified "2014-11-12"^^xsd:date ;
  dcterms:identifier "REAL006839" ;
  skos:prefLabel "Flerbørstemarker"@nb ,
    "Fleirbørstemakkar"@nn ,
    "Polychaeta"@la ;
  skos:altLabel "Havbørstemark"@nb,
    "Havbørstemarker"@nb,
    "Flerbørsteormer"@nb,
    "Havbørsteormer"@nb,
    "Polycheter"@nb,
    "Havbørstemark"@nn,
    "Fleirbørsteormar"@nn,
    "Havbørsteormar"@nn,
    "Mangebørstemark"@nb,
    "Mangebørstemark"@nn,
    "Havbørstemarkar"@nn,
    "Mangebørstemakk"@nn,
    "Havbørstemakk"@nn,
    "Havbørstemakkar"@nn,
    "Fleirbørstemarkar"@nn,
    "Mangebørsteormer"@nb,
    "Mangebørsteormar"@nn,
    "Polychetar"@nn ;
  skos:inScheme realfagstermer: ;
  skos:related realfagstermer:c002925 ;
  skos:narrower realfagstermer:c018529,
    realfagstermer:c024538,
    realfagstermer:c026723 ;
  skos:exactMatch <http://ntnu.no/ub/data/tekord#NTUB17114>,
    <http://dewey.info/class/592.62/e23/>,
    <http://aims.fao.org/aos/agrovoc/c_29110> .
  

RDF-datamodell

RDF-representasjonen av Realfagstermer baserer seg på SKOS-modellen.

 • Vokabularet Realfagstermer er uttrykt som et skos:ConceptScheme med URI <http://data.ub.uio.no/realfagstermer/>, og alle emneordene har tilhørighet til vokabularet uttrykt ved skos:inScheme <http://data.ub.uio.no/realfagstermer/>.
 • Hvert emneord er en instans av skos:Concept. For å skille mellom de ulike typene emneord, er hvert emneord i tillegg en instans av én av de fem klassene mads:Topic (innholdsbeskrivende emneord), mads:Temporal (tidsbegreper), mads:Geographic (steder), mads:ComplexSubject (bygde strenger) eller mads:GenreForm (sjanger/form-begreper). I fremtiden kommer vi trolig til å lage en fullstendig MADS-representasjon som et alternativ til SKOS-representasjonen.
 • skos:narrower peker alltid til bygde strenger. Realfagstermer har ikke hierarkiske relasjoner i tradisjonell forstand.